Eureka | Data Design Solutions Vietnam Co.,Ltd

Casestudy (Nghiên cứu điển hình)

Các chức năng mô phỏng tương ứng với mọi bộ xử lý với chức năng đám mây riêng, đăng ký mô phỏng có thể được thực hiện từ nhiều PC. Các mô phỏng có thể được chơi và có thể xác nhận tiếng ồn. Là cổng cuối cùng đảm bảo chất lượng xử lý dữ liệu cuối cùng, cung cấp bảo mật và độ tin cậy cho trang xử lý.

DataDesign eureka
 

Giới thiệu các dịch vụ liên quan

Ngoài việc định cấu hình và tùy chỉnh các robot / bài đăng này, chúng tôi cũng hỗ trợ các dịch vụ tùy chỉnh như phát triển dành riêng cho ứng dụng bằng phần mềm API.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn phát triển các ứng dụng tự động và đặc biệt.

・ Cấu tạo máy (tạo động học máy, v.v.)
・ Xây dựng robot (tạo ra động học của robot, v.v.)
・ Phát triển ứng dụng đặc biệt
・ Phát triển bài đăng
・ Đã thêm các chức năng khác nhau
・ Đào tạo
DataDesign eureka