5-Axis Machining - WorkNC | Data Design Solutions Vietnam Co.,Ltd

Đã sửa lỗi gia công 5 trục

Bạn có thể tạo đường dẫn công cụ bằng cách dễ dàng xác định các góc. Gia công 5 trục sử dụng lập chỉ mục được chấp nhận để gia công các phần sâu và cắt.
Datadesign WorkNc

1. Tạo chế độ xem

Tạo chế độ xem bằng chuột. Cũng có thể thay đổi kích thước và vị trí.
Datadesign WorkNc

2. Xử lý góc bằng cách sử dụng chế độ xem

Nhận thức được sự cắt giảm theo hướng nhìn đã được chấp nhận.

Mô hình lưu trữ 3D + xem xử lý dữ liệu

Datadesign WorkNc
 

Đã sửa lỗi gia công 5 trục Auto 3 + 2 (tùy chọn)

Chỉ cần chỉ định mô hình chuyển đổi cho độ dài của công cụ để mở rộng, sử dụng công cụ 3 trục để tự động "đường dẫn công cụ 5 trục đồng thời", được chấp nhận bởi "Chủ sở hữu" và "Chiều dài công cụ".
Datadesign WorkNc