5-Axis Machining - WorkNC | Data Design Solutions Vietnam Co.,Ltd

Video

Dạng sóng Roughing VS Global Roughing

Chức năng Back Pass Worknc

Sử dụng lệnh Waveform Roughing
Hướng dẫn sử dụng chức năng khoan WorkNC
Tạo chủ WorkNC
Tạo UCS WorkNC
Chỉnh sửa chức năng Toolpath Worknc
Holder Crash
Chức năng hoàn thiện phẳng